SỨ MỆNH & GIÁ TRỊ

BAS – Blockchain Alliance for Sustainability được thành lập với mục đích thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành Blockchain bằng cách hợp tác, liên minh có chọn lọc các tổ chức và cá nhân uy tín, am hiểu ngành; xây dựng cơ chế hỗ trợ tốt nhất cho các dự án chất lượng ứng dụng công nghệ Blockchain. BAS hướng đến nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc phát triển bền vững ngành Blockchain thông qua các sáng kiến, sự kiện và các chương trình truyền thông.

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

BAN ĐIỀU HÀNH

Ông Leon Trương

Chủ tịch Liên minh DTS

Chủ tịch BASChapter

Ông Eric Vương

Chủ tịch & CEO Trustpay

Trưởng ban tài chính BAS

Ông Linh Nguyễn

Giám đốc Platform DTS

Trưởng ban đối ngoại BAS

Ông Bảo Phạm

CEO Monihub / Founder Moniwar

Trưởng ban công nghệ BAS

Ông Taka Trần

Tổng thư ký VBC

Trưởng bộ phận đối tác BAS